Satish B.Patil

Chairman

Vishvanath P. Patil

Vice Chairman

Chandrashekhar P. Patil

Secretary

Ganesh S. Patil

Treasurer

Madival B.Chakravarti

Member

Mallika S.Patil

Member

Shantaram B. Patil

Member