STD 10th CBSE Board Results (2022-23)

School Toppers (CBSE 2022-23)

Rihan H. Nadaf

Rihan H. Nadaf

94.0%
Manish V. Chaudhari

Manish V. Chaudhari

93.8%
Arjun P. Shitole

Arjun P. Shitole

93.2%
Kartiki P. Khollam

Kartiki P. Khollam

92.4%
Sneha N. Jadhav

Sneha N. Jadhav

92.2%

STD 12th CBSE Board Results (2022-23)

Science (2022-23)

Ganga P. Jangid

Ganga P. Jangid

85.8%
Sunita B. Jangid

Sunita B. Jangid

81.8%

Commerce (2022-23)

Mansi M. Kale

Mansi M. Kale

89.6%
Saie D. Nimbalkar

Saie D. Nimbalkar

77.8%
Sahil S. Phule

Sahil S. Phule

75.8%

STD 10th CBSE Board Results (2021-22)

School Toppers (CBSE 2021-22)

John Doe

John Doe

93.2% (1st Topper)
John Doe

John Doe

92.0% (2nd Topper)
John Doe

John Doe

91.6 % (3rd Topper)
John Doe

John Doe

91.2% (4th Topper)

Subject Toppers (CBSE 2021-22)

John Doe

John Doe

Science (95/100),
S.s.t (95/100),
I.t (96/100)
John Doe

John Doe

Maths (91/100)
John Doe

John Doe

English (97/100)
John Doe

John Doe

Hindi (97/100)

School Toppers (CBSE 2020-21)

Ganga Jangid

Ganga Jangid

94.5% (1st Topper)
Ashish Jha

Ashish Jha

91.5% (2nd Topper)
Mansi Kale

Mansi Kale

91.3% (3rd Topper)
Dnyaneshwar Dagade

Dnyaneshwar Dagade

90.5% (4th Topper)

Subject Toppers (CBSE 2020-21)

Mansi Kale

Mansi Kale

Hindi - (99/100)

Ganga Jangid

S.S.T. – (100/100)
Hindi – (99/100)
I.T. – (98/100)
Maths, Science & English – (90/100)
Ashish Jha

Ashish Jha

Maths - (90/100)

School Toppers (CBSE 2019-20)

Harini Sutar

Harini Sutar

86.20% (1st Topper)
Rahul Malla

Rahul Malla

86.00% (2nd Topper)
Atharva Joshi

Atharva Joshi

84.40% (3rd Topper)

Subject Toppers (CBSE 2019-20)

Harini Sutar

Harini Sutar

Social Science -(95/100)
Himanshu Jha

Himanshu Jha

Hindi - (91/100)
Yash Mane

Yash Mane

IT - (88/100)
Rahul Malla

Rahul Malla

Maths - (84/100)
Harsh Vishwakarma

Harsh Vishwakarma

Science - (87/100)
Harini Sutar

Harini Sutar

English - 86/100