Mr. Nayan Pawar

Mr. Nayan Pawar
(Teacher)

girl_avatar

Ms. Kanchan Gite
(Teacher)

girl_avatar

Ms. Bhagyashri Suryawanshi
(Teacher)

boy_avatar

Mr. Avadesh Pande
(Teacher)

boy_avatar

Ms. Bhawna Jaiswara
(Teacher)

girl_avatar

Ms. Arpana Lakhe
(Teacher)

girl_avatar

Ms. Madhu Swami
(Teacher)

Vedanti_Tete

Vedanti Tete
(Captain)

Manish_Chaudhari

Yashwant Karthik
(Vice Captain)