Ms. Padmashri Pagar

 Ms. Padmashri Pagar
(Teacher)

vaishnavi patil

Vaishnavi Patil
(Captain IX)

vaishnavi sharma

Aniket Jadhav
(Vice Captain VIII)