NayanPawar

Mr. Nayan Pawar
(Teacher)

Shreyash Deshpande

Shreyash Deshpande
(Captain IX)

Yukta Mohite

Yukta Mohite
(Vice Captain VIII)